Resource icon

Tài liệu đồ họa – Bộ Guideline thiết kế ấn phẩm quảng cáo 2019-09-18

No permission to download
Minh gửi anh em bộ này nhé, hàng NGON chứ không KHỦNG ? – Tài liệu đồ họa – Bộ Guideline thiết kế ấn phẩm quảng cáo , bao gồm rất nhiều hướng dẫn giúp mọi người có kiến thức về thiết kế ấn phẩm quảng cáo, phù hợp cho anh em làm Marketing cần thêm tí kiến thức đồ họa ?

Các file hiện có trong bộ này:

BA0600LabelStyleTitle.pdf
BA0601SqueezePlay.pdf
BA0602PeekabooBrochure.pdf
BA0603ManyFromOne.pdf
BA0604UPSStyleGuide.pdf
BA0605SwipeIt.pdf
BA0606CoverPatterns.pdf
BA0607DesignASecondPage.pdf
BA0608OneLook.pdf
BA0609SimplyBorderless.pdf
BA0610SmallCalendars.pdf
BA0611DesignAClock.pdf
BA0612OpenSpace.pdf
BA0613WhatTypeface.pdf
BA0614DistinctivelyOriental.pdf
BA0615DesignAChart.pdf
BA0616DesignOnACenterline.pdf
BA0617HowToLookReal.pdf
BA0618FlierEnvelope.pdf
BA0619DesignTalk.pdf
BA0620DesignTalk2.pdf
BA0621OneLineDesign.pdf
BA0622UnleashTheAction.pdf
BA0623DesignTalk3.pdf
BA0624FirstThingsFirst.pdf
BA0625PicturePath.pdf
BA0626StepUpBrochure.pdf
BA0627ChristmasCards.pdf
BA0628SmallNewsletter.pdf
BA0629DesignTalk4.pdf
BA0630FlierDesign.pdf
BA0631SimplePresentations.pdf
BA0632TeenyTinyBrochures.pdf
BA0633PixTrix1.pdf
BA0634DesignTalk5.pdf
BA0635MakeATheme.pdf
BA0636DesignBelowTheLine.pdf
BA0637PhotoBackgrounds.pdf
BA0638DesignTalk6.pdf
BA0639Dual-purposeLetterhead.pdf
BA0640PictureItTwice.pdf
BA0641PixTrix2.pdf
BA0642Wrap-AroundBrochure.pdf
BA0643DesignTalk7FiveDesignIdeas.pdf
BA0644EvocativeCard.pdf
BA0645WebHeader.pdf
BA0646OurColorWheel.pdf
BA0647DesignTalk8.pdf
BA0648SmallSite.pdf
BA0649SmallPoster.pdf
BA0650DesignTalk9.pdf
BA0651StoryStyleBrochure.pdf
BA0652 Design a Panoramic Booklet.pdf
BA0653SiteOfUnusualClarity.pdf
BA0654PixTrix3.pdf
BA0655DesignTalk10.pdf
BA0656DesignTalk11.pdf
BA0657BigBoldBeautiful.pdf
BA0658FocusYourPresentation.pdf
BA0659DesignTalk12.pdf
BA0660Text-OnlyLogotype.pdf
BA0661ACatalogOfRectangles.pdf
BA0662DesignTalk13.pdf
BA0663PictureYourGroup.pdf
BA0664DesignWithoutRulers.pdf
BA0665Pocket-SizeBrochure.pdf
BA0666Showroom-Style.pdf
BA0667LessonsFromABeautifulSite.pdf
BA0668PictureYourPresentation.pdf
BA0669CalloutIdeas.pdf
BA0670DesignTalk14.pdf
BA0671DesignLikeALazyPerson.pdf
BA0672WordsAndPictures.pdf
BA0674PixTrix4.pdf
BA0675DesignTalk16.pdf
BA0676Equilibrium.pdf
BA0677HowToUseThatTypeface.pdf
BA0678 Design a chalkboard Web banner.pdf
BA0679 Draw great visual instructions.pdf
BA0680 Design from a creative brief.pdf
Extra 06.26.08.pdf
Extra 08.19.08.pdf
Extra 21.07.09.pdf
Tác giả
admin
Downloads
24
Lượt xem
376
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from admin